เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด : www.krumueang-roiet.go.th
 
 
กองช่าง


นายจักราวุธ  แสงสุรินทร์  


รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

นายจักราวุธ  แสงสุรินทร์


หัวหน้าฝ่ายการโยธา
โทรศัพท์ : 089-8621043นายชัยณรงค์  วิจิตขากี

นางสาวกิตติยา  เขตเจริญ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 087-2568934


 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 098-4933298


นายศราวุธ  แก้วร่องคำ

 นายดนุพล  เชียงศรี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทรศัพท์ : 080-4757853


ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์ : 089-9419587นายทศพล เพ็ชรพึ่งแพง


จ้างเหมา
โทรศัพท์ : 080-0302674